loading

ଏକ ବିଶ୍ global ସ୍ତରୀୟ ଘର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମ୍ମାନିତ କାରଖାନା ହେବାକୁ |

ସେଠାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲୁଭ୍ରେସ୍ ଅଛି?

ସେଠାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲୁଭ୍ରେସ୍ ଅଛି?
×

ଏକ ବିଲ୍ଡିଂର ନିରାପତ୍ତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୃ urd ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ | ଉନ୍ନତ:

  • କୋଲର
  • ସ୍ଥିତି
  • ଫ୍ଲସଙ୍ଗଗୁଡିକ  
  • କେନପିସName  

ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଲ୍ଡିଂର ଗଠନମୂଳକ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି | ତଥାପି, ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରାୟତ forget ଭୁଲିଯାଏ | ବିଲ୍ଡିଂ ଲଭର୍ସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁ building ିବାକୁ ଦେଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଲଡିଂ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ |  

ଗୋଟିଏ ଲਵਰ କଣ?  

ଏକ ଲଭର୍ ସ୍ଥିର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ଲେଡର ଏକ ସେଟ୍ ଧାରଣ କରେ | ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିମ୍ବା ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ସଠିକ୍ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ମଇଳା, ପାଣି, ଏବଂ ଆବର୍ଜନାକୁ ଘରର ଭିତରରୁ ଦୂରରେ ରଖେ |   

ଏକ ବିଲଡିଂରେ ତୁମର ଲୁଭ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ରହିବା ଉଚିତ୍?

ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍: ଧାତବ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ସମସ୍ତ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନପାରନ୍ତି | କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ, ସେମାନେ ଏକ ଘରର ଏୟାର କଣ୍ଡିସିନର ସିଷ୍ଟମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସତେଜ ବାୟୁ ଯୋଗାନ୍ତି | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗରମ ପବନକୁ ଛାଡି କୋଠାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି |

ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି: ଲୁଭ୍ରେସ୍ ଏକ ଘରେ ବାୟୁ ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ | ଏବଂ ଏହା କ no ଣସି ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଖରାପ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇପାରେ:

  • ଆଇଙ୍ଗ ଦ୍ବିଗୁଡ଼ିକ
  • ଲଙ୍ଗ କେନକର
  • ଏବଂ ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଶ୍ hing ାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା |  

ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲଭର୍ସ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବତ these ଏହି ବିପଦ ଏବଂ ରୋଗ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ପ୍ରେମୀମାନେ ଉଚ୍ଚମାନର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷକକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି |   

ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ |

ଲଭର୍ସ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚତୁରତା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ସ୍ଥାନ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି | ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ୱିଣ୍ଡୋ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଲଭର୍ସ ମିଳିଥାଏ | ଲଭର୍ସ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସକୁ ରୋକିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଆପଣ ଅନେକ ଆକାର, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପାଆନ୍ତି |  

ଲବାର ମୂଲ୍ଯ

ଲଭର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍କୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପସନ୍ଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି | ଏଥିରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ହାଲୁକା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି | ଲଭର୍ସ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୀଟନାଶକ ସହିତ ଆଲୁମିନିୟମ ଜାଲ ସହିତ ଏକ କୀଟ ପରଦା ସହିତ ଆସିଥାଏ | ପ୍ରେମୀଯୁଗଳମାନେ ବହିର୍ଭୂତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ଲେଡ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି ଯାହାକି ପୁନ ir ନିର୍ମାଣଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅପସାରଣଯୋଗ୍ୟ |  

ସେଠାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲୁଭ୍ରେସ୍ ଅଛି? 1

ଲଉଜର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର  

ପାଉଡର ଆବୃତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଲଭର୍ସ |  

ଏହି ଭୂସମାନ୍ତର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଲୁଭର ସଟରଗୁଡ଼ିକ ୱିଣ୍ଡୋ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ସ୍ଥାନରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | WJW ଆଲୁମିନିୟମ୍ କବାଟଗୁଡିକ ଫ୍ରେମ୍ ଭାବରେ 50x36 ମିମି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଆକାରର ଓଭାଲ୍ ଆକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲଭର୍ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |:

63.5/90/115m ଆକାର । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛାୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରେମୀମାନେ ଟପ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଗଡ଼ନ୍ତି | ସେଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ମୋଟେଇ 1200 ମିମି ହୋଇପାରେ |

ବାହ୍ୟ ପାଇଁ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଲୁଭର ସଟର |  

ଏଲିପଟିକାଲ୍ ଆକୃତିର ବ୍ଲେଡରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଭୂଲମ୍ବ ପ୍ରେମୀ | ସେମାନେ କାନ୍ଥରେ ହାତ ଟାଙ୍ଗନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିପଟିକାଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଥାଏ | ଆବର୍ଜନାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏବଂ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଆଲୋକ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ଆବାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ |  

ଫିକ୍ସଡ୍ ଓଭାଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଲୁଭର |  

ଏହି ସଟରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାହ୍ୟ ଫେନସିଂ ସମାଧାନ ଦେଇଥାଏ | ସେମାନେ ପର୍ଗୋଲା ଏବଂ କାର୍ପୋର୍ଟରେ ଗୋପନୀୟତା ପରଦା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି | ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାସଗୃହରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଲକୋନି, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଫେସେଡ୍ ଏବଂ ବାରଣ୍ଡା ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ |  

ଛେଚାଯାଇଥିବା ସାଜସଜ୍ଜା ପରଦା ଲଭର୍ସ |  

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚମତ୍କାରତାର ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ପ୍ରେମୀ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ତୁମେ ଛେଚା ସାଜସଜ୍ଜା ପରଦା ପ୍ରେମୀ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ | ଏହି ପ୍ରେମୀମାନେ ଲେଜର କଟ୍ ଏବଂ ଏକ ସଜ୍ଜିତ ପରଦା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସମସାମୟିକ ଡିଜାଇନ୍ ଯାହା ବିଲ୍ଡିଂର ଡିଜାଇନ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ | ସ୍କ୍ରିନରେ 50mm x 50mm ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ତୁମର ପସନ୍ଦର ଯେକ design ଣସି ଡିଜାଇନ୍ରେ ସେଗୁଡିକ ଲେଜର ସହିତ କଟାଯାଇପାରିବ | ଏକ କୋଠାକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚଟାଣ ଏବଂ ଛାତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ | ଆପଣ 10 ଟି s ାଞ୍ଚାରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଲେଜର-କଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଜସଜ୍ଜା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଭର୍ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ |

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଲାଇଡିଂ ସଟର ଲଭର୍ସ |  

ଏକ ଇନଡୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଲାଇଡିଂ ସଟରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଆପଣ ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ବିବିଧ ସଟର ପାଇପାରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାମ କିମ୍ବା ଡାହାଣକୁ ଠେଲି ପାରିବେ | ଏହି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡିଂ ସଟରଗୁଡିକ 6- ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରିବ |166 ° ଅକ୍ଷରରଣ  

ଏକ ଚଳନଶୀଳ ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆପଣ ଇନଡୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଲାଇଡିଂ ସଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ | ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଆଲୋକ ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ଲେଡ୍ ସେମାନଙ୍କ କୋଣ ପାଇଁ ସଜାଡି ହୋଇପାରେ | ଏହା ସହିତ, ଆମେ ଏହି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରିପାରିବା | ଏହି ସମୟରେ, ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଚାହିଦା ଖୋଜୁଛୁ | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ରେମୀ | ଯେହେତୁ ସେଗୁଡିକ ପୁନ us ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ |  

ବଡ଼ ଆକାରର ୱିଣ୍ଡୋରେ ଫିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ବାହାରେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଲାଇଡିଂ ସଟରଗୁଡ଼ିକ ଆଦର୍ଶ | ସେମାନେ ଫରାସୀ ବିଧବାମାନଙ୍କ ପରି ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ କାମ କରନ୍ତି | ସ୍ଲାଇଡିଂ ସଟରଗୁଡ଼ିକ ଉପର ଏବଂ ତଳ ଟ୍ରାକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଚଳନଶୀଳ ସଟର | ଏହି ସ୍ଲାଇଡିଂ ସଟରଗୁଡ଼ିକ ଡାହାଣ ଏବଂ ବାମକୁ ଯାଇପାରେ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଛାତ ଏବଂ ଚଟାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବାରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ଲାଇଡିଂ ସଟର ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ |  

ସ୍ଲାଇଡିଂ ସଟରଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକର ବିଭାଜନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି | ଏକ ଇନଡୋର ଅଞ୍ଚଳର ଆଲୋକକୁ ସଜାଡିବା ଏବଂ ଆବାସିକ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଟରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି | ଆଲୁମିନିୟମରୁ ନିର୍ମିତ ସଟରଗୁଡ଼ିକ ପାଉଡର ଆବୃତ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହଜ, କଳଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହଜ |

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ Z ଫ୍ରେମ୍ ସଟର ଲଭର୍ସ |  

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ Z ଫ୍ରେମ୍ ସଟର ସାଧାରଣତ small ଛୋଟ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ | ଆଲୁମିନିୟମରୁ ନିର୍ମିତ Z ଫ୍ରେମ୍ ସଟର, କାଠରେ ନିର୍ମିତ ସମାନ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସୁବିଧା ଧାରଣ କରିଥାଏ କାରଣ ଏହା ଆର୍ଦ୍ରତା ହେତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ | ଏହା ମଧ୍ୟ ଛାଞ୍ଚ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ | ଏକ WYW ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସଟର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋପା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ହରାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା ଏବଂ ଚକଚକିଆ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଓଦା କପଡା ସହିତ ପୋଛିବା ଆବଶ୍ୟକ |  

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଫ୍ରେମ୍ ସଟରରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ୟାନେଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ହିଙ୍ଗୁଳା ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲକ୍ ସହିତ ଏକ Z ଫ୍ରେମ୍ ରହିପାରେ | ଏହି ଫ୍ରେମର ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ Z ଫ୍ରେମ୍ ଆକୃତି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପାଦାନ | ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୱିଣ୍ଡୋ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସଟରକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ | ଏହି ସଟରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି ଯାହା ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ | ଏହି ଆଲୁମିନିୟମ ସଟର ଉପରେ ପାଉଡର ଆବରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖେ |  

WJW ଆଲମିଆମ ଉଇଣ୍ଡୋ କୋ. କୁ. ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରେମୀ ଯୋଗାଇପାରେ | ଆମେ 30 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଲଭର୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ | ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ |

ତୁମ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି |
କ data ଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |
ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର |
କବାଟ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ କବାଟ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ପରଦା କାନ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ! ଆମର କମ୍ପାନୀ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ କବାଟ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିୟୋଜିତ |
କ data ଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |
ଆମଦାନୀକର୍ତ୍ତା

ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି: ଲିଓ ଲିନ |

ଫୋନ:86 18042879648

Wattsapp:86 18042879648

ଇ-ଡାକ: info@aluminum-supply.com

ଯୋଗ କରନ୍ତୁ: ନାହିଁ 17, ଲିଆନାନସେ କର୍ମଶାଳା, ଗୀତଗଙ୍ଗଟାଙ୍ଗ, ଶିଶାନ୍ ଟାଉନ୍, ନାନହାଇ ଜିଲ୍ଲା, ଫୋଶାନ୍ ସିଟି |

କପିରାଇଟ୍ © 2022 ଫୋଶାନ୍ WJW ଆଲୁମିନିୟମ୍ କୋ।, ଲି। | ସାଧନ  ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଲିସର
detect